References

 • Berggren, L. et al.: Pi; a source book. 3rd ed.  New York, 2004.
 • Boltianskii, V. G., Lopshits, A. M.; Kimura, Kimio et al. (tr.): Menseki to taiseki. Tokyo tosho, 1994 <MA91-E44>
 • Date, Muneyuki.: Kazu no nihonshi. Nihon keizai shinbun shuppansha, 2007 <MA25-H93>
 • Endo, Hiroko.: Sanpo shojo. Chikuma shobo, 2006 <KH95-H345>
 • Fukagawa, Hidetoshi.: Reidai de shiru nihon no sugaku to sangaku. Morikita shuppan, 1998 <MA25-G29>
 • Fukagawa, H., Rothman T.: Sacred mathematics; Japanese temple geometry.  Princeton, 2008. <MA25-B25>
 • Fukuda, Riken.: Sokuryo shusei. Kowa shuppan, 1982. (Edo kagaku koten sosho 37) <M32-28>
 • Hirayama, Akira.: Gakujutsu o chushin to shita wasan shijo no hitobito. Chikuma shobo, 2008 <MA25-J23>
 • Hirayama, Akira.: Wasan no rekishi. Chikuma shobo, 2007 <MA25-H98>
 • Katz, V. J.; Ueno, Kenji et al. (tr.): Kattsu sugaku no rekishi. Kyoritsu syuppan, 2005 <MA25-H48>
 • Kimura, Toshiko.: Menseki de asobo. Kokudosha, 1982 (Sugaku wakaru oshiekata manabikata 14) <FC88-199>
 • Kotera, Hiroshi.: Wasansho sanpo shojo o yomu. Chikuma shobo, 2009 <MA25-J62>
 • Li, D.; Otake, Shigeo et al. (tr.): Chugoku no sugaku tsushi. Morikita shuppan, 2002 <MA25-G100>
 • Libbrecht, U.: Chinese mathematics in the thirteenth century.  Cambridge, Mass., 1973. <MA25-45>
 • Matsuzaki, Toshio.: Edo jidai no sokuryo jutsu. Sogo kagaku shuppan, 1979 <NA41-82>
 • Maor, E.; Iri, Yumi (tr.): Pitagorasu no teiri. Iwanami shoten, 2008 <MA92-J2>
 • Mikami, Yoshio.: Bunkashijo yori mitaru nihon no sugaku. Iwanami shoten, 1999 <MA25-G45>
 • Mikami, Y.: The development of mathematics in China and Japan.  Leipzig, 1913. <510.951-M636d>
 • Nihon gakushiin 80 nenshi. Nihon gakushiin, 1961-63 <061-N684n3>
 • Ogura, Kinnosuke.: Nihon no sugaku. Iwanami shoten, 1948 <a410-34>
 • Oya, Shin’ichi.: Pitagorasu no teiri. Tokai daigaku shuppankai, 2001 <MA92-G27>
 • Posamentier, A. S., Lehmann, I.; Matsuura, Shunsuke (tr.): Fushigina kazu pai no denki. Nikkei BP sha, 2005 <MA92-H23>
 • Ptolemy: Ptolemy’s Almagest. Translated and annotated by Toomer, G. J..  Princeton, 1998. <MB25-A60>
 • Qian, B. C.; Kawahara, Hideki (tr.): Chugoku sugakushi. Misuzu shobo, 1990 <MA25-E41>
 • Sakaki, Shigeo.: Tohoku daigaku sugaku kyoshitsu no rekishi. Tohoku daigaku sugaku shoshitsu dosokai, 1984 <FB22-1716>
 • Sato, Ken’ichi.: Kinsei nihon sugakushi. Tokyo daigaku shuppankai, 2005 <MA25-H46>
 • Sato, Ken’ichi.: Koko sugaku de chosensuru wasan nandai. Toyo shoten, 2010 <MA25-J89>
 • Sato, Ken’ichi et al.: Wasanshi nenpyo. Enlarged ed. Toyo shoten, 2006 <MA2-H15>
 • Sato, Ken’ichi (supervise); Yamaji, Katsunori, Nishida, Tomomi (ed.): Wasan no jiten. Asakura shoten, 2009 <MA25-J55>
 • Sekai no meicho 9, Girishia no kagaku. Chuo koronsya, 1972 <080-Se1228>
 • Serizawa, Shozo.: Suron nyumon. Kodansha, 2008 <MA51-J7>
 • Setojima, Masahiro.: Zuhan de miru edo jidai no sokuryojutsu. Nihon sokuryo kyokai, 2010 <NA41-J31>
 • Smith, D. E., Mikami, Y.: A history of Japanese mathematics. Chicago, 1914. <Ba-585>
 • Sugimoto, Fumiko et al. (ed.): Ezugaku nyumon. Tokyo daigaku shuppankai, 2011
 • Uegaki, Wataru.: Arukimedesu o yomu. Nihon hyoronsha, 1999 <MA25-G60>
 • Ueno, Kenji.: Enshuritsu pai o megutte. Nihon hyoronsha, 1999 <MA92-G13>
 • Ueno, Kenji et al.: Seki takakazu ron josetsu. Iwanami shoten, 2008 <MA25-J36>
 • Van Brummelen, G.: The mathematics of the heavens and the earth; the early history of trigonometry.  Princeton, 2009.
 • Wasankatachi no meiji taisho showa. Ichinosekishi hakubutsukan, 2004 <Y121-H2967>
 • Wasan kenkyujo (ed.): Kanja otogizoshi, 1-3. Wasan o fukyu surukai, 2007 <MA34-J29~31>
 • Yabuuchi, Kiyoshi.: Chugoku no sugaku. Iwanami shoten, 1974 <MA25-42>
 • Yoshida, Mitsuyoshi.: Gendaigo jinkoki. Wasan kenkyujo, 2000 <MA25-G79>
 • Yoshida, Mitsuyoshi.; Oya, Shin’ichi (annotate) : Jinkoki. Iwanami shoten, 1977 <MA25-65>

Top of page