References

Outlines or introductory books only. Books about single subjects are shown in the last of related page.

 • Allwood, J.: The great exhibitions (Cassel & C. Macmillan, c1977) <D7-A58>
 • Asimov, Isaac; Koyama, Keita, Wako, Hiroshi (tr.).: Aizakku asimofu no kagaku to hakken no nenpyo (Maruzen, 1992) <M31-E45>
 • Bankoku hakurankai no yume: Banpaku ni miru sangyo gijutsu to nihon: Heisei 12nendo tokubetsuten zuroku (Chiba kenritsu gendai sangyo kagakukan, 2000) <D7-G52>
 • Findling, J. E., Pelle, K. D. ed.: Historical dictionary of world's fairs and expositions, 1851-1988 (Greenwood Press, 1990) <D7-B3>
 • Hashizume, Shinya (supervise).: Bankoku bikkuri hakurankai: Banpaku o* 100bai tanoshimu hon (Daiwa shobo, 2005) <D7-H48>
 • Hirano, Shigeomi.: Kokusai hakurankai rekishi jiten (Uchiyama kobo, 1999) <D7-G26>
 • Kisaka, Shunkichi.: Erekutoronikusu o chushin to shita nendaibetsu kagaku gijutsushi 5th ed. (Nikkan kogyo shinbunsha, 2001) <M31-G50>
 • Kuni, Takeyuki.: Hakurankai no jidai: Meiji seihu no hakurankai seisaku(Iwata shoin, 2005) <D7-H68>
 • Kyushima, Nobuaki.: 'Banpaku' hatsumei hakken 50 no monogatari (Kodansha, 2004) <D7-H45>
 • Nihon no hakurankai -- Terashita Tsuyoshi korekushon in Bessatsu taiyo n. 133 (2005.2) <Z23-238>
 • Nihon sangyo gijutsushi gakkai (ed).: Nihon sangyo gijutsushi jiten (Shibunkaku shuppan, 2007) <M2-H119>
 • Platt, Richard.: Hatsumei no rekishi: Sumisonian Hakubutsukan ni miru: Sekki kara jinkoeisei ya chodendo made medemiru rekishi nenpyo (Gakushu kenkyusha, 1995) <M31-G4>
 • Singer, Charles Joseph (et al) (ed); Hirata, Yutaka (et al) (tr. and ed.).: Gijutsu no rekishi Enlarged ed. (Chikuma shobo, 1978-1981) <M31-47>
 • Terashita, Tsuyoshi (ed).: Hakurankai kyoki (Ekisupuran, 1987) <D7-E85>
 • The Science Museum, London (et al.); Hashimoto, Takehiko (et al.) (tr.).: Kagaku daihakubutukan: Sochi kigu no rekishi jiten (Asakura shoten, 2005) <M2-H71>
 • Yoshida, Mitsukuni (ed).: Zusetsu bankoku hakurankaishi: 1851-1942 (Shibunkaku shuppan, 1985) <D7-66>
 • Yoshida, Mitsukuni.: Bankoku hakurankai: Gijutsu bunmeishiteki ni Revised ed. (Nihon hoso shuppan kyokai, 1985) <D7-67>
 • Yoshimi, Toshiya.: Hakurankai no seijigaku: Manazashi no kindai (Chuo koronsha, 1992) <D7-E89>
 • Yoshimi, Toshiya.: Toshi no doramaturugi: Tokyo sakariba no shakaishi (Kawade syobo shinsha, 2008) <EC122-J31>