Oranda kangun jusotsu kungo. Shohen.

Edo: Harimaya Katsugoro, 1856. 1 v. <蘭-3113>

Only a part of the materials is digitized.

  • Image 189-001
  • Image 189-002
  • Image 189-003
  • Image 189-004
  • Image 189-005