Oranda kangun jusotsu kungo. Shohen.

Edo: Harimaya Katsugoro, 1856. 1 v. <蘭-3113>

Lerger