Kaigan hojutsu biyo.

By Geruritto han deru Toruren. Tr. by Motoki Shoei. Edo: Yamasakiya Seishichi, etc., 1825. 5 v. <W451-16>

Only a part of the materials is digitized.

  • Image 140-001
  • Image 140-002
  • Image 140-003
  • Image 140-004
  • Image 140-005