Kaigan hojutsu biyo.

By Geruritto han deru Toruren. Tr. by Motoki Shoei. Edo: Yamasakiya Seishichi, etc., 1825. 5 v. <W451-16>

Preview