Part 2: French and Japanese cultural exchanges

Chapter 2: Art

MASAKI Naohiko, Kaiko 70nen, Gakko bijutsu kyokai shuppambu, 1937 [729-208]

Back to the main