Kanpan Gyokuseki shirin.

Tr. by Mitsukuri Genpo et al. S.l.: s.n., n.d. 4 v. <W473-N8>

Only a part of the materials is digitized.

  • Image 077-001
  • Image 077-002
  • Image 077-003
  • Image 077-004
  • Image 077-005
  • Image 077-006
  • Image 077-007