Keisei gaen.

Edited by To Shigetaka. Heian: Yoshida Shinbei, 1814. 1 v. (accordion fold) <189-1>

Lerger