Kopperu tenmon zukai.

Tr. by Shiba Kokan. Toto: Shunparo, 1808. 1 v. <101-184>

Lerger