Rangaku kaitei.

By Otsuki Gentaku. Toto: Matsumoto Zenbei, etc., 1788. 2 v. <402.1059-O932r-II>

Lerger