Soyaku Nihon kiji.

By Gorounin. Tr. by Baba Sajuro, Sugita Ryukei, Aochi Rinso. Rev. by Takahashi Kageyasu. Ms. 20 v. <W221-17>

Lerger