Rangaku haikei.

Edited by Yoshikawa Yoshisuke. Edo: Shiran Kajuku, 1811. 1 v. (accordion fold) <172-44>

Preview