Bango shosho.

By Kuramerusu. Hirosaki: Sasaki Genshun, 1857. 2 v. <W142-67>

Preview