Kaisei zoho Bango sen.

By Morishima Churyo. Enl. by Mitsukuri Genpo. Koto: Suharaya Ihachi, etc., 1857. 2 v. <849.3-M556k>

Preview