Shijunikoku jinbutsu zusetsu.

By Nishikawa Joken. Tobu: Enbaiken, 1720. 2 v. <240-35>

Preview