Seiyo senpu.

By Kutsuki Masatsuna. Edited by Shoen Shujin. Toto: Matsumoto Heisuke, etc., 1787. 1 v. <191-326>

Preview