Shokugaku keigen.

By Udagawa Yoan. Edo: Suharaya Ihachi, etc., 1837. 3 v. in 1. <W392-N1>

Preview