Tokyo sugaku kaisha zasshi

n.1 (1877.11) <雑25-15>

Regular image