Katsuen hyo

By Mori Masakado. 1857 <140-109>

Regular image