Kan'no kohonroku ge

By Mao Tokiharu. 1725 <145-46>

Regular image