Printing Press Exhibited by Chozaburo Nomura

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Larger