Yarn Knitting Machine Exhibited by Shinkichi Sato

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Larger