Seishichi Hasegawa's Convenient Jacquard Weaving Machine, Improved Version

Dai yonkai (meiji nijuhachinen) naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 7 (1896)

Larger

Larger

Larger

Larger