Color Print Depicting the Illumination

Yamamoto, Shokoku.: 'Dai gokai naikoku kangyo hakurankai dento soshoku no zu' in Fuzoku gaho n.269 (1903.6.10)

Larger