Illumination at the Night of the Opening Day

Naruto, Gennosuke.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai kinen shashincho (1903)

Larger