View from the Obayashi Tower

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Larger