The Main Road to the Fine Art Building

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Larger