Prefectural Shop (of Aichi)

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Larger