Water Lifting Stream Pump Exhibited by Seigo Hirakuri

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview