Keel Wheel Exhibited by Heibei Kawamura

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview