A Treasure Box of Books

114 Tokai hatsudensho genshiro secchi kyoka shinseisho, Nihon genshiryoku hatsuden, 1959 [Y95-B49]