[Teikoku Kenpo no Kaisei ni Kanshi Kosashite Etaru Kekka no Yoko](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.