The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Category: List of Photos of Scenes (Yamagata-ken)

[Fukura Rakangan]

Source
  • [Jinzan Chisuicho]

[Chokaisan Otagahara no Kei (Chojo made yaku ichiri)]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

[Mikawabashi fukin Suiei no Kei]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

[Tsuruokabashi yori Gun'yakusho o nozomu]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

Kubo Cherry-tree, at Isasawa

Source
  • [Nihon no Meisho]

[Akayu]

Source
  • [Tabi no Iezuto, vol.42]

Neagari Pinetree, Mogami River and Street of Tateoka

Source
  • [Nihon no Shokei: Ichimei Teikoku Bikan]

[Yonezawa-machi]

Source
  • [Tabi no Iezuto, vol.42]

[Yonezawa fukin Kuriko Toge (No.2)]

Source
  • [Tabi no Iezuto, vol.42]

[Yonezawa fukin Kuriko Toge (No.3)]

Source
  • [Tabi no Iezuto, vol.42]