The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Category: List of Photos of Economy and Industry (Akita-ken)

[Akita Gekijo]

Source
  • [Akita-ken Eigyo Annai Shashincho]

[Kabushiki Kaisha Akita Ginko]

Source
  • [Akita-ken Eigyo Annai Shashincho]

[Hokuu Shinposha]

Source
  • [Akita-ken Eigyo Annai Shashincho]

Kosaka Mine

Source
  • Japan through a camera

[Kosaka Kozan Zenkei]

Source
  • [Nihon Meisho Kyuseki Sangyo Shashincho: Kokutei Shogakko Kyokasho Junkyo, Ten]

[Yoneshirogawa no Mokuzai nagashi]

Source
  • [Nihon Shashincho]

[Noshirogawaguchi Chakuzai no Kokei]

Source
  • [Nihon Meisho Kyuseki Sangyo Shashincho: Kokutei Shogakko Kyokasho Junkyo, Ten]

Rice Planting at Hiraka

Source
  • [Nihon no Meisho]