Portrait of Saigo, Tsugumichi(Photo no.2) - Larger image

Source:Rekidai Shusho tou Shashin

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Saigo, Tsugumichi

National Diet Library, Japan