Portrait of Kobashi, Ichita(Photo no.1) - Larger image

Source:Gendai Daihyoteki Jimbutsu Shashin Meikan Seijikahen vol.1

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Kobashi, Ichita

National Diet Library, Japan