Portrait of Takabatake, Motoyuki(Photo no.1) - Larger image

Source:Kyushin Aikoku Shugi no Rironteki Konkyo Takabatake Motoyuki Sensei no Shiso to Jimbutsu

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Takabatake, Motoyuki

National Diet Library, Japan