Portrait of Toyama, Mitsuru(Photo no.2) - Larger image

Source:Yukoku Shishiden : Gunjin Chokuyu Hotai 50shunen Kinen Kokunan Dakai Jiriki Kosei

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Toyama, Mitsuru

National Diet Library, Japan