The Asahi-maru, Steel Shallow Draft Steamship Exhibited by Osaka Iron Works

Dai gokai naikoku kangyo hakurankai jimukyoku (ed).: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 8 (1904)

Larger