Cotton Spinning Machine Exhibited by Kyuma Tonooka and Seiichi Shibuya

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Larger