Silk Reeling Machine Exhibited by the Kosaku-kyoku and Created by the Tokyo Akabane Bunkyoku

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Larger