Sugar Manufacturing Machine Exhibited by Tozaburo Suzuki

Dai gokai naikoku kangyo hakurankai jimukyoku (ed).: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 8 (1904)

Larger