Windmill Exhibited by the Kanno-kyoku

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Larger