National-type Oil Engine Exhibited by Seizaburo Fushida

Dai gokai naikoku kangyo hakurankai jimukyoku (ed).: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 8 (1904)

Larger