The Taiwan Building

Yamamoto, Shokoku.: 'Taiwankan no zu' in Fuzoku gaho n.269 (1903.6.10)

Larger