Bird's-eye View of the Venue, Photograph 1

Naruto, Gennosuke.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai kinen shashincho (1903)

Larger