The Refrigerating Room

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Larger