Floor Plan of the Venue

Dai yonkai naikoku kangyo hakurankai jimu hokoku (1896)

Larger