The Interior of the Marine Production Building

Kuwata, Shozaburo (ed).: Dai yonkai naikoku kangyo hakurankai shashin (1895)

Larger